بررسی رفتارهای پیشگیری کننده،ازپوکی استخوان دردانش آموزان شهرقزوین
بررسی عوامل موثر بر دستیابی پرستاران و ماماهای تازه کار به صلاحیت های بالینی در طی دوران تحصیل
بررسی وضعیت روانی در زوج های مراجعه کننده به کلاس های آموزشی پیش از ازدواج شهرستان قزوین 1388
بررسی خستگی ناشی از ترحم ، فرسودگی شغلی و رضایتمندی ناشی از کمک به دیگران در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، اورژانس و سوختگی بیمارستانهای قزوین در سال 1388
مقایسه درک پرستاران بخشهای جراحی با پرستاران بخشهای داخلی و ویژه در مورد شان و منزلت بیماران بستری در مراکز درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بررسی وضعیت تعیین گرهای تغذیه با شیر مادر در زنان بدو ازدواج
مقایسه عوارض جانبی استرپتوکیناز وریدی در گروههای سنی بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین
بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران بخش های آی سی یو شهر قزوین در زمینه پیوند اعضا در سال 1390
بررسی رابطه تعهد حرفه ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی قزوین در سال 1390
بررسی بروز آسیب ناشی از سوزن و توزیع عوامل خطر آن در پرستاران بیمارستانهای شهر قزوین در سال 1389