تأثیر آموزش گروهی خانواده محور(برمبنای الگوی آتکینسون و کویا) بر عود بیماری و شدت علایم در بیماران اسکیزوفرنی بستری
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجانها در پرستاران بخش های ویژه و عمومی مراکز آموزشی درمانی شهر قزوین در سال 1395
تأثیر تمرینات تعادل ساده بر پیشگیری از خطر زمین خوردن زنان سالمند مرکز پزشکی رازی
بررسی سهم زمان های اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس بیمارستانی در انجام آنژیوپلاستی اولیه یا PPCI در بیماران سکته حاد قلبی با صعود قطعه ST در بیمارستانهای منتخب دولتی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
بررسی ارتباط سلامت معنوی با احساس تنهایی و وابستگی در سالمندان مقیم شهر کرج سال 96
تأثیر آوای قرآن بر کیفیت خواب سالمندان مقیم در خانه سالمندان
بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی قزوین در سال 1394
بررسی تأثیر تمرینات آرامسازی فیزیکی و ذهنی بر پرفشاری خون بارداری درزنان مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی کوثرقزوین
ارتباط سبک زندگی و کیفیت زندگی پرستاران در شیفت های مختلف شاغل در بخش های ویژه بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران
بررسی ارتباط ادراک از خداوند با خودکارآمدی مقابله با مشکلات در بیماران منتخب همودیالیزی شهر قزوین در سال 1394