ژورنال کلاب دانشجویان گروه ارشد سالمندی - استاد مربوطه: خانم دکتر سیده آمنه مطلبی
کنفرانس های کلاسی دانشجویان گروه دوم سالمندی - استاد مربوطه: خانم دکتر سیده آمنه مطلبی
کنفرانس های کلاسی دانشجویان گروه روان پرستاری - استاد مربوطه: آقای محمد مرادی
کنفرانس های کلاسی دانشجویان - استاد مربوطه: آقای دکتر محمدرضا شیخی
کنفرانس های کلاسی دانشجویان گروه اول سالمندی - استاد مربوطه: خانم دکتر سیده آمنه مطلبی
کنفرانس های کلاسی دانشجویان گروه مشاوره در مامایی - استاد مربوطه: خانم دکتر نسیم بهرامی
کنفرانس های کلاسی دانشجویان گروه مشاوره در مامایی - استاد مربوطه: خانم دکتر فاطمه محمدی
کنفرانس های کلاسی دانشجویان گروه سالمندی - استاد مربوطه: خانم دکتر فاطمه محمدی
کنفرانس کلاسی درس رایانه و سیستم های اطلاع رسانی(فن آوری اطلاعات) - استادمربوطه: دکتر عاطفه کلانتری