گروه کارشناسی ارشد روان پرستاری

                   مدیر گروه سرفصل دروس
                   معرفی رشته                       چیدمان دروس
                   برنامه نیمسال و امتحانات طرح درس
                   برنامه کارآموزی پایان نامه ها
                   جزوه آموزشی امور پایان نامه  
                    برنامه کلاسی اعضای هیئت علمی گروه