گروه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

                  مدیر تحصیلات تکمیلی سرفصل دروس
                   معرفی رشته                        برنامه ترم بندی  
                   برنامه نیمسال و امتحانات طرح درس
                   برنامه کارآموزی لاگ بوک
                   جزوه آموزشی پایان نامه ها  
                    امور پایان نامه  اعضای هیئت علمی گروه