گروه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
                   مدیر گروه         سرفصل دروس
                   معرفی رشته                               چیدمان دروس
                   برنامه نیمسال و امتحانات         طرح درس
                   برنامه کارآموزی         مشخصات دروس
                   جزوه آموزشی         تقویم درسی
                   کتب تخصصی         پایان نامه ها
                    امور پایان نامه          اعضای هیئت علمی گروه