نام و نام خانوادگی: زهرا صالحی منش 
سمت: مسئول سالن جلسات و سمعی و بصری دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی :  مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات 
  شرح وظایف
  تلفن:   3-33336001 -028    داخلی :3545- 3546
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی