نام و نام خانوادگی: مجید عزیزی
 
سمت: مسئول سالن جلسات و واحد سمعی و بصری دانشکده
  شرح وظایف
  تلفن تماس:  02833338034  داخلی :3545
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی