کارکنان دانشکده
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی   شرح وظایف  
1 خانم زینب طالبی متصدی دفتر ریاست 3501-3500
2 خانم معصومه کشاورز مسئول آموزش 3530
3 خانم سکینه شیخی آتانی مسئول رشته پرستاری 3534
4 خانم زهره دربهانی نژاد مسئول رشته مامایی 3533
5 خانم زهرا صالحی منش کارشناس کامپیوتر 3546
6 خانم فاطمه افشارنیا کارشناس تحصیلات تکمیلی 3532
7 خانم مریم مافی مشاور آمار آموزش 3531
8 آقای محمد علی دوستی کارشناس امورهیئت علمی و مسئول حق التدریس 3505
9 خانم هاجر اکبرنیا امور هیئت علمی 3503
10 خانم فاطمه نظری شادکام کارشناس Edo 3535
11 خانم عاطفه کلانتری مسئول کتابخانه 3540
12 خانم پروین جوهری متصدی بخش امانت کتابخانه 3542
13 خانم سمانه میربها  مسئول بخش عمومی کتابخانه 3541
14 خانم تینا السادات موسوی نیا کارشناس فرهنگی و رابط روابط عمومی 3535
15 خانم فرزانه ایزدی مقدم کارشناس پژوهش 3532
16 آقای مجید عزیزی مسئول سالن جلسات و واحد سمعی و بصری 3545
17 خانم مهندس فاطمه رضازاده مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر 3546
18 آقای یاور گرامی مسئول بخش خدمات 3518
19 آقای مسعود خادم حقیقت رئیس اداره امور عمومی و مسئول روابط عمومی 3515

20
خانم سیده فاطمه میرکریمی مسئول امور دبیرخانه 3520
21 خانم نرگس محبی کارگزین 3503
22 خانم صغری بیگم حاتمی ها بایگان اداری و آموزش 3521
23 آقای علی اصغر محمدی رئیس امور مالی 3511
24 آقای هدایت اکبری مسئول کارپردازی و تدارکات 3510
25 آقای محسن صوفی نیارکی امین اموال 3510

26
خانم سهیلا اسماعیلی حسابدار و امین اموال 3510