امکانات و تجهیزات واحد مهارت های بالینی :
 مانکن بانداژ                                مانکن و پد جهت بخیه                                    مانکن مراقبت از تراکئوستومی نوزاد              
 مانکن زایمان                              مانکن تزریقات سر نوزاد                                   مانکن جهت ارائه مراقبت در سوختگی
مجهز به دو اتاق                          مانکن جهت تزریقات عضلانی                            کلیه تجهیزات مراقبتی در بیماران مختلف
 مانکن معاینه پستان                     دست جهت تزریقات و خونگیری                         مانکن احیای قلبی- تنفسی بزرگسال و اطفال
 مانکن مجهز به کنترل سیستم قلبی – تنفسی                                                     مانکن مانورهای زایمان(تعیین سن زایمان- اندازه گیری دهانه رحم و لگن)
 مانکن های آموزشی جهت تمرین مراقبت های اولیه                                                تخت بیمار به همراه کمد کنار تخت و پایه سرم وچهار تخت معاینه و یک برانکار
 تجهیزات تخصصی : ترالی اورژانس ، دستگاه شوک، E.C.Gساکشن ، اکسیژن،
 مانکن ویژه جهت ارائه مراقبت به بیماران C.C.U  و I.C.U  با امکان برنامه ریزی و ارائه سناریو در بیماریهای قلبی و مغزی

 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir
منابع الکترونیک