بتول چگینی
  سمت: متصدی پراتیک
   مدرک تحصیلی: دیپلم
  شرح وظایف
  تلفن: 02833338034  داخلی :3539
 
  نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پرستاری و مامایی

 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir
منابع الکترونیک