نام و نام خانوادگی: یاور گرامی 
 
سمت: مسئول بخش خدمات
مدرک و رشته تحصیلی : دیپلم
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 3-33336001 -028    داخلی : 3560
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی