پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها ودر صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان
انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد
تهیه پیش نویس برخی از نامه ها و گزارشات و جدول های مختلف به زبان فارسی و محتملأ خارجی
دریافت نامه ها،اوراق،پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات
تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه
تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری کردن آنها
انجام سایر امور ارجاعی از جمله ثبت مرخصی ،ماموریت وغیبت اساتید در دفاتر مربوطه
ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص وموسسات ذیربط و واحدهای تابعه
در صورت لزوم ماشین کردن نامه ها ،گزارشات، و انجام امور مربوط به فاکس و تلکس
تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهایی که در دفترسرپرست مربوطه تشکیل می شود
تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط وتعیین ساعات ملاقات برای آنها
آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات و سمینارها