این کمیته در موارد ذیل تشکیل می گردد:
 در مورد دانشجویانی که مقررات آموزشی، پوششی و... را رعایت نمی کنند.
 در مورد دانشجویانی که مشکل روان دارند.
 در مورد دانشجویانی که مشروط شده اند.
 در مورد دانشجویانی که افت معدل دارند.