نام و نام خانوادگی: زینب طالبی
 
سمت: مسئول دفتر ریاست
مدرک و رشته تحصیلی :دیپلم
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 33237268-33359303-028  داخلی: 3500-3501
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی