کمیته های EDO دانشکده 


  1. اعضای کمیته پایش و ارزشیابی (امتحانات) : خانم فاطمه رنجکش، خانم دکتر زینب علی مرادی، خانم دکتر مریم کرامتکار، خانم اکرم شاهرخی، خانم دکتر لیلی یکه فلاح، آقای دکتر کاظم حسین زاده، خانم دکتر نضال آژ
  2. اعضای کمیته هدایت استعدادهای درخشان :  خانم فرنوش معافی غفاری، خانم دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی، خانم دکتر نضال آژ
شرح وظایف کمیته های EDO:

کمیته پایش و ارزشیابی امتحانات :

اهداف کمیته:
1-
 ارتقاء روز افزون کیفیت تدریس اساتید
2- ارتقاء رضایت مندی دانشجویان و اساتید
3- ارائه آمار و نتایج ارزشیابی به گروهها و اشخاص ذیربط

فعالیتهای کمیته :

1- تشکیل کمیته پایش و ارزشیابی دانشکده و تشکیل جلسات مستمرو منظم آن
2- ساماندهی و نظارت براجرای شیوه نامه ارزشیابی تئوری و بالینی دانشکده
3- آناليز آزمونها كه بصورت كمي و كيفي قبل از برگزاري و بعد از برگزاري آزمونها انجام مي شود
4- بررسي روشهاي ارزيابي كنوني دانشجويان در بخش دروس نظري ، عملی و کاراموزی ها
5- ارزشيابي اساتيد كه توسط دانشجويان صورت مي گيرد و نتایج آن در اختیار مسئولین دانشکده قرار می گیرد تا در برنامه ریزی های آتی مورد استفاده قرار گیرد.
6- همکاری نزدیک با دفتر توسعه آموزش ، مدیر امور آموزشی و واحدهای مرتبط حوزه آموزش و گروه های آموزشی
7- گزارش دهی مستمر به معاونت آموزشی
8- جمع آوری و بازخوردها از معاون آموزشی ،مدیران گروهها ،اساتید،دانشجویان
9- اعلام نتایج به اساتید ،مدیران گروه ،معاون آموزشی
10- تهیه ابزارهای ارزشیابی در سطوح مختلف
11- جمع آوری و محاسبه بازخوردها

کمیته استعداد درخشان :

1- شناسایی نخبگان و استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه و تهیه لیست اسامی و جمع آوری مدارک آنها به صورت فایل جداگانه
2- نیاز سنجی و هماهنگی جهت تشکیل کلاس های فوق برنامه برای پرورش استعداد آنها
3- ترغیب دانشجویان استعداد های درخشان به فعالیت در EDO و برنامه ریزی برای فعالیت آنان در این مرکز با توجه به امکانات دفتر توسعه
4- شناسایی دانشجویان مستعد و کمک به ارتقاء آنان