کمیته های EDO دانشکده 


  1. اعضای کمیته امتحانات :   خانم اکرم شاهرخی، خانم دکتر لیلی یکه فلاح، خانم دکتر نضال آژ
  2. اعضای کمیته هدایت استعدادهای درخشان :  خانم فرنوش معافی غفاری، خانم دکتر سیده زهرا حسینی، خانم دکتر نضال آژ
 
شرح وظایف کمیته های EDO:

کمیته امتحانات :

1-1- آناليز آزمونها كه بصورت كمي و كيفي قبل از برگزاري و بعد از برگزاري آزمونها انجام مي شود .
2-1- بررسي روشهاي ارزيابي كنوني دانشجويان در بخش دروس نظري ، عملی و کاراموزی ها                                                                           

3-1- ارزشيابي اساتيد كه توسط دانشجويان صورت مي گيرد و نتایج آن در اختیار مسئولین دانشکده قرار می گیرد تا در برنامه ریزی های آتی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کمیته استعداد درخشان :

1-2- شناسایی نخبگان و استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه و تهیه لیست اسامی و جمع آوری مدارک آنها به صورت فایل جداگانه
2-2- نیاز سنجی و هماهنگی جهت تشکیل کلاس های فوق برنامه برای پرورش استعداد آنها
3-2- ترغیب دانشجویان استعداد های درخشان به فعالیت در EDO و برنامه ریزی برای فعالیت آنان در این مرکز با توجه به امکانات دفتر توسعه