رئیس همایش: دکترعلی اکبر زینالو

 دبیرعلمی همایش: دکتر زینت جورابچی

 دبیر اجرایی همایش: محمد مرادی

 محل برگزاری همایش: سالن آمفی تئاتر شهید بابایی

 تاریخ همایش: 4-3 اردیبهشت 1392

 محورهای همایش

 مجوزبازآموزی

 کتابچه همایش

 برنامه همایش

 پوستر همایش 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir