نام و نام خانوادگی: فرزانه ایزدی مقدم
 
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس فیزیک
  شرح وظایف
  تلفن: 02833338034  داخلی :3568
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی