نام و نام خانوادگی: هدایت اکبری
 
سمت: مسئول کارپردازی و تدارکات
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس جغرافیای اقتصادی
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3520
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی