نام و نام خانوادگی: سهیلا اسماعیلی
 
سمت: حسابدار و امین اموال
مدرک و رشته تحصیلی : دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3512
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی