نام و نام خانوادگی: محمد مرادی
سمت:  معاون فرهنگی
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی : کارشناس ارشد پرستاری/ مربی  

 
سوابق علمی و پژوهشی: فارسی/ انگلیسی
لینک سامانه پژوهان
پست الکترونیک: m.moradi@qums.ac.ir
تلفن تماس:  3-33336001     داخلی : 3557
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی