سمت: امور هیئت علمی
مدرک و رشته تحصیلی : دیپلم اقتصاد اجتماعی
  شرح وظایف
  تلفن:   02833338034   داخلی :3537
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی