نام و نام خانوادگی: فاطمه نظری شادکام
   
سمت: امور هیئت علمی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش پزشکی
  شرح وظایف
  تلفن:   02833338034   داخلی :3537
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی