کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی فعالیت خود را به صورت مستقل از آذرماه سال 1385 با سرپرستی سرکار خانم شاهرخی ، معاونت پژوهشی دانشکده آغاز کرد. و از تاریخ بهمن 1387به سرپرستی خانم  فاطمه رنجکش درآمد. سرکار خانم ابراهیم پور، آقای دکتر ضیغمی، آقای فراهانی، سرکار خانم دکتر بهرامی سرپرست های قبلی این کمیته بوده اند. هم اکنون آقای حسین رفیعی، مسئولیت سرپرستی کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی را عهده دار می باشند. از فعالیت های این کمیته می توان به برگزاری سمینارهای دانشگاهی،انجام طرح های متعدد تحقیقاتی دانشجویی در حیطه های مختلف همچنین برگزاری کارگاه های مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی، کمک و راهنمایی دانشجویان جهت نگارش پروپوزال، مقاله، ثبت اختراعات و ابداعات و تشکیل کارگروه های آموزشی و پژوهشی اشاره کرد. 

 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir