کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی فعالیت خود را به صورت مستقل از آذرماه سال 1385 با سرپرستی سرکار خانم شاهرخی ، معاونت

پژوهشی دانشکده آغاز کرد. و از تاریخ بهمن 1387به سرپرستی خانم  فاطمه رنجکش درآمد. از فعالیت های این کمیته می توان به برگزاری سمینارهای

دانشگاهی،انجام طرح های متعدد تحقیقاتی دانشجویی در حیطه های مختلف همچنین برگزاری کارگاههای مرتبط با
امور آموزشی و پژوهشی اشاره کرد.  
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir