مهندس فاطمه رضازاده
  سمت: مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر
   مدرک تحصیلی: مهندس کامپیوتر(گرایش نرم افزار)
  شرح وظایف
  تلفن: 02833338034 داخلی :  3544-3546
 
  نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پرستاری و مامایی