سمت: مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی: دانشجوی ارشد نرم افزار کامپیوتر
  شرح وظایف
  تلفن تماس:  02833338034  داخلی :3546
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی