اراک

www.arakmu.ac.ir

اردبیل

www.arums.ac.ir

ارومیه

www.umsu.ac.ir

اصفهان

www.mui.ac.ir

اهواز

www.aums.ac.ir

ایران

www.iums.ac.ir

ایلام

www.medilam.ac.ir

بابل

www.mubabol.ac.ir                                  

بندرعباس

www.hums.ac.ir                                      

بوشهر

www.bpums.com                                     

بیرجند

www.bums.ac.ir

تبریز

www.tbzmed.ac.ir                                     

تهران

www.tums.ac.ir                                        

جهرم

www.jums.ac.ir

رفسنجان

www.rums.ac.ir                                        

زابل

www.zbmu.ac.ir

زنجان

www.zums.ac.ir

سبزوار

www.medsab.ac.ir

سمنان

www.sem-ums.ac.ir

شاهرود

www.shmu.ac.ir

شهر کرد

www.skums.ac.ir

شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

شیراز

www.sums.ac.ir

فسا

www.fums.ac.ir

قم

www.muq.ac.ir

کاشان

www.kaums.ac.ir

کردستان

www.muk.ac.ir

کرمان

www.kmu.ac.ir

کرمانشاه

www.kums.ac.ir

گلستان

www.goums.ac.ir

گناباد

www.gmu.ac.ir

گیلان

www.gums.ac.ir

لرستان

www.lums.ac.ir

مازندران

www.mazums.ac.ir

مشهد

www.mums.ac.ir

همدان

www.umsha.ac.ir

یاسوج

www.yums.ac.ir

یزد

www.ssu.ac.ir                                     
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir