نام و نام خانوادگی: بتول امینی
سمت: عامل مدیر مالی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس حسابداری
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3512
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی