نام و نام خانوادگی: فرنوش معافی غفاری
سمت: مسئول امور هیئت علمی و EDO دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مامایی
سوابق علمی و پژوهشی
 لینک سامانه پژوهان
پست الکترونیک: f.moafi@qums.ac.ir
  شرح وظایف
  تلفن: 02833338034  داخلی :3563
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی