نام و نام خانوادگی: صغری بیگم حاتمی ها
 
سمت: بایگان امور اداری و آموزش
مدرک و رشته تحصیلی : دیپلم 
  شرح وظایف
  تلفن:   02833338034   داخلی :3537
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی