اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=510ff7c6-a595-4883-99e5-28595b2492b3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ba043687-31bf-4ce2-b180-7b141a59e07e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=06bb0769-daf0-4e22-8e2a-039d1de24ab4

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d08c4a32-92dc-4c82-8ebd-f7f9e8ed3f2c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=4ca56396-5280-427a-b87f-2ff593cae6b5

اخبار
دفاع از پروپوزال مریم نعیمی
دانشجوی رشته ارشد پرستاری سالمندی
دفاع از پروپوزال  فاطمه لشگری
دانشجوی رشته ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
دفاع نهایی از پایان نامه شیما جاهدی
دانشجوی رشته ارشد مشاوره در مامایی
دفاع نهایی از پایان نامه احسان قدمی
دانشجوی رشته ارشد روان پرستاری